Adatvédelmi nyilatkozat

Érvényes: 2010. November 15.-tõl.

 

I. Bevezetõ rendelkezések


1.) A magyarlanyok.net, mint továbbiakban Adatkezelõ által mûködtetett internetes site család (budapastilanyok.com, miskolcilanyok.hu, nyiregyhazilanyok.hu, debrecenilanyok.hu,debrecenilany.hu domain nevek alatt, illetve partneroldalainkon elérhetõ szolgáltatások összessége) üzemeltetõje és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fûzõdõ alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A jelen Adatvédelmi szabályzat céljaira a magyarlanyok.net név a továbbiakban magában foglalja a magyarlanyok.net-et, mint adatkezelõt.
2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait - a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetésérõl), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok elõírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem elõtt tartásával - az alábbiak szerint állapítja meg.
3.) A magyarlanyok.net tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, mely nem minõsül közérdekû vagy közérdekbõl nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

 

II. Az adatkezelés általános szabályai


1.) Az adatkezelés célja:
Adatkezelõ kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a.) a hirdetõ ügyféllel szemben fennálló, szerzõdésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A hirdetõ ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellenõrizze a megfelelõ, színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett).
b.) Az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.
c.) Az érintettek Adatkezelõnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a késõbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.
2.) A kezelt adatok köre:
A magyarlanyok.net szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a a magyarlanyok.net az alábbi személyes adatokat kéri megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, web cím, postai cím, telefon, mobil, fax és egyéb internetes elérhetõségek. Az Adatkezelõ a felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, e-mail címét, webcímét, postai címét, telefonszámait, fax és egyéb internetes elérhetõségeit kezeli.
3.) Az adatkezelés idõtartama
Adatkezelõ a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszûnésével egyidejûleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.
4.) Tájékoztatás, hozzájárulás
A személyes adatok felvétele elõtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történõ hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelezõ jellegének, a kezelendõ adatok körének, az adatkezelés céljának, idõtartamának, az adatkezelõ személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére. Az adatszolgáltatás fõszabály szerint önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelezõ adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést. Az Érintett az a magyarlanyok.net bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. Jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelõ döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
5.) Az Érintett jogai
a.) Személyes adataik kezelésérõl az Felhasználók, olvasók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelõ kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@magyarlanyok.net elektronikus levélcímen kérhetõ. Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelõ 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelõhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkezõ esetben a tájékoztatás a felmerülõ költségek megtérítése ellenében történik.
b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés illetve a törlés az info@magyarlanyok.net elektronikus levélcímen kérhetõ., vagy a helyesbítések az érintett által elvégezhetõk a magyarlanyok.net oldalon bejelentkezést követõen. Adatkezelõ a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtérõl értesíti az érintettet. Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerzõdésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelõ a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követõen haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetésérõl, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtérõl értesíti az érintettet.
c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az olvasó ill. felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelõ kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
d.) Az érintett felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a magyarlanyok.net -en megadott vezeték- és keresztneve valamint azonosítója a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.
6.) Felelõsség
A magyarlanyok.net a Felhasználó által megadott információkért felelõsséget nem vállal. Amennyiben a magyarlanyok.net tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a a magyarlanyok.net -nek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelõsségre vonása érdekében. Adatkezelõ személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át./átad. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben elõírt, kötelezõ adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelõ az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A a magyarlanyok.net együttmûködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
7.) Adatfeldolgozó
Adatkezelõ jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelõ tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetõvé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetõségének megváltozásáról tudomást szerez.
8.) Adatbiztonság
Adatkezelõ megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, mûködtetését.
Adatkezelõ gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelõ, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a magyarlanyok.net harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkezõ személynek nem adja át. Az adatok tárolása részben magyarországi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelõ kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerûbb és legmegfelelõbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerûtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tõle telhetõt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelõ az adatkezelési tevékenységben részt vevõ munkavállalói részére is elõírja. Az Adatkezelõ semmilyen körülmények között nem gyûjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett elõéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelõ tudomást szerez arról, hogy valamely Felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minõsülõ adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni. Az Adatkezelõ kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerzõdésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszerû kezelésére. Az Adatkezelõ kijelenti továbbá, hogy - szerzõdéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl - nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek a Felhasználó adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatkezelõ nem vállal felelõsséget az Adatkezelõvel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerû adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.
9.) Piackutatás és közvetlen üzletszerzés
Adatkezelõ tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történõ megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közremûködõt vesz igénybe, valamint a késõbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhetõ az adatkezelés megszüntetése. Adatkezelõ külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történõ felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Adatkezelõ a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Adatkezelõ tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történõ felhasználását. A tilalmi listán szereplõ érintettek részére Adatkezelõ nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel. A magyarlanyok.net oldalra vonatkozó adatgyûjtés végett igénybe veszi harmadik fél szolgáltatásait cookie használatán keresztül. Az adatfeldolgozó a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen és a magyarlanyok.net Adatvédelmi szabályzatban lefektetett elvek szem elõtt tartásával végzi. Felhasználó a magyarlanyok.net szolgáltatásainak igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.


 

III.) Hatály


1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelõre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt adatra.
2. Jelen Szabályzat 2010. November 15. napján lép hatályba.