Adatvédelmi nyilatkozat

Érvényes: 2010. November 15.-t?l.

 

I. Bevezet? rendelkezések


1.) A magyarlanyok.net, mint továbbiakban Adatkezel? által m?ködtetett internetes site család (budapastilanyok.com, miskolcilanyok.hu, nyiregyhazilanyok.hu, debrecenilanyok.hu,debrecenilany.hu domain nevek alatt, illetve partneroldalainkon elérhet? szolgáltatások összessége) üzemeltet?je és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez f?z?d? alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A jelen Adatvédelmi szabályzat céljaira a magyarlanyok.net név a továbbiakban magában foglalja a magyarlanyok.net-et, mint adatkezel?t.
2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait - a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésér?l szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelmér?l a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetésér?l), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok el?írásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem el?tt tartásával - az alábbiak szerint állapítja meg.
3.) A magyarlanyok.net tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, mely nem min?sül közérdek? vagy közérdekb?l nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

 

II. Az adatkezelés általános szabályai


1.) Az adatkezelés célja:
Adatkezel? kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a.) a hirdet? ügyféllel szemben fennálló, szerz?désen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A hirdet? ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellen?rizze a megfelel?, színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett).
b.) Az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.
c.) Az érintettek Adatkezel?nél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a kés?bbi kapcsolatfelvételek alkalmával.
2.) A kezelt adatok köre:
A magyarlanyok.net szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a a magyarlanyok.net az alábbi személyes adatokat kéri megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, web cím, postai cím, telefon, mobil, fax és egyéb internetes elérhet?ségek. Az Adatkezel? a felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, e-mail címét, webcímét, postai címét, telefonszámait, fax és egyéb internetes elérhet?ségeit kezeli.
3.) Az adatkezelés id?tartama
Adatkezel? a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megsz?nésével egyidej?leg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.
4.) Tájékoztatás, hozzájárulás
A személyes adatok felvétele el?tt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történ? hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelez? jellegének, a kezelend? adatok körének, az adatkezelés céljának, id?tartamának, az adatkezel? személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére. Az adatszolgáltatás f?szabály szerint önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelez? adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést. Az Érintett az a magyarlanyok.net bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. Jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezel? döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
5.) Az Érintett jogai
a.) Személyes adataik kezelésér?l az Felhasználók, olvasók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezel? kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l (székhelyér?l) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@magyarlanyok.net elektronikus levélcímen kérhet?. Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezel? 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezel?höz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkez? esetben a tájékoztatás a felmerül? költségek megtérítése ellenében történik.
b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés illetve a törlés az info@magyarlanyok.net elektronikus levélcímen kérhet?., vagy a helyesbítések az érintett által elvégezhet?k a magyarlanyok.net oldalon bejelentkezést követ?en. Adatkezel? a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtér?l értesíti az érintettet. Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerz?désben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezel? a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követ?en haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetésér?l, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtér?l értesíti az érintettet.
c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. Az olvasó ill. felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezel? kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
d.) Az érintett felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a magyarlanyok.net -en megadott vezeték- és keresztneve valamint azonosítója a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.
6.) Felel?sség
A magyarlanyok.net a Felhasználó által megadott információkért felel?sséget nem vállal. Amennyiben a magyarlanyok.net tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a a magyarlanyok.net -nek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felel?sségre vonása érdekében. Adatkezel? személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át./átad. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben el?írt, kötelez? adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezel? az egyes hatósági adatkérések teljesítése el?tt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A a magyarlanyok.net együttm?ködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
7.) Adatfeldolgozó
Adatkezel? jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi el?írásoknak megfelel?en köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezel? felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezel? tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhet?vé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhet?ségének megváltozásáról tudomást szerez.
8.) Adatbiztonság
Adatkezel? megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, m?ködtetését.
Adatkezel? gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezel?, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a magyarlanyok.net harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkez? személynek nem adja át. Az adatok tárolása részben magyarországi szerverhálózaton történik. Az Adatkezel? kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszer?bb és legmegfelel?bb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszer?tlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden t?le telhet?t annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezel? az adatkezelési tevékenységben részt vev? munkavállalói részére is el?írja. Az Adatkezel? semmilyen körülmények között nem gy?jt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggy?z?désre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett el?életre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezel? tudomást szerez arról, hogy valamely Felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként min?sül? adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni. Az Adatkezel? kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerz?désük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszer? kezelésére. Az Adatkezel? kijelenti továbbá, hogy - szerz?déses kötelezettségeik kikényszerítésén túl - nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek a Felhasználó adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatkezel? nem vállal felel?sséget az Adatkezel?vel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszer? adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.
9.) Piackutatás és közvetlen üzletszerzés
Adatkezel? tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történ? megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közrem?köd?t vesz igénybe, valamint a kés?bbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhet? az adatkezelés megszüntetése. Adatkezel? külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történ? felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Adatkezel? a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Adatkezel? tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történ? felhasználását. A tilalmi listán szerepl? érintettek részére Adatkezel? nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel. A magyarlanyok.net oldalra vonatkozó adatgy?jtés végett igénybe veszi harmadik fél szolgáltatásait cookie használatán keresztül. Az adatfeldolgozó a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelel?en és a magyarlanyok.net Adatvédelmi szabályzatban lefektetett elvek szem el?tt tartásával végzi. Felhasználó a magyarlanyok.net szolgáltatásainak igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.


 

III.) Hatály


1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezel?re - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt adatra.
2. Jelen Szabályzat 2010. November 15. napján lép hatályba.